Starosta


František Brousil

Nejvyšší představitel SDH. Praktické povinnosti za něj u nás převzali jeho náměstci. Ve věcech spadajících obvykle do kompetence starosty je třeba obracet se na ně.

 • podepisuje písemnosti sboru
 • rozhoduje záležitosti, které mu výbor sboru svěřil

 

Náměstek starosty


Adam Votava / Pavel Klíma

Na náměstky můžete směřovat všechny vaše podněty a návrhy související s činností SDH.

 • zastupuje starostu (kromě výkonu funkce statutárního orgánu)
 • rozhoduje záležitosti, které mu výbor sboru svěřil
 • připravuje jednání výboru a zajišťuje plnění jeho rozhodnutí
 • vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru
 • odpovídá za dodržování stanov a hospodaření sboru
 • zodpovídá za informovanost členské základny sboru a posouzení či projednání podnětů a návrhů členů sboru
 • pečuje o celkový rozvoj sboru a spolupráci sboru s dalšími organizacemi a spolky

 

Jednatel


Evženie Krise

Jednatel Vám vyřídí vše kolem přihlášek a odhlášek. Rozesílá informace členům sboru, zejména o chystaných akcích. V případě, že potřebujete informace o akcích nebo ohledně evidence členů (legitimace) obraťte se na něj.

 • vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti sboru
 • svolává výborové schůze a valné hromady sboru
 • provádí zápisy ze schůzí
 • odpovídá výboru sboru za řádné vedení členské evidence
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady sboru
 • vede dokumentaci sboru

 

Velitel sboru a jeho zástupce


Miroslav Fučík / Jan Krise

Na ně se můžete obrátit nejen v případech, kdy ohlašujete nutnost zásahu (požár, živel apod.), ale i v těch případech, kdy potřebujete zapůjčit vybavení sboru nebo zorganizovat nenaléhavý zásah či brigádu. Do jejich kompetence spadá i požární sport a soutěže.

 • vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně v obci
 • řídí činnost jednotky požární ochrany
 • organizuje odbornou přípravu členů jednotky SDH
 • odpovídá za akceschopnost jednotky požární ochrany obce a svěřenou požární techniku
 • vede dokumentaci o odborné přípravě členů jednotky SDH obce.
 • kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních
 • zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

 

Strojník


Josef Barabáš ml.

Strojník u nás působí zejména interně v rámci jednotky SDH.

 • zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení
 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje
 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků
 • zúčastňuje se odborné přípravy včetně ověření znalostí ve stanovených termínech
 • předkládá spolu s velitelem jednotky požadavky zřizovateli jednotky, na odepsání nebo nakoupení potřebné výstroje a výzbroje

 

Hospodář


Petr Janda

Na hospodáře se můžete obrátit ve všech záležitostech spojených s financemi, členskými příspěvky nebo investicemi. U něj lze také provádět všechny platby a proplácet účty.

 • odpovídá výboru sboru za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření
 • vede účetnictví sboru v souladu se zákonem o účetnictví, zpracovává daňové přiznání
 • provádí u členů sboru inkaso členských příspěvků, vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu provádí odvod členských příspěvků v určené výši na OSH
 • vede evidenci veškerého majetku sboru atd.

 

Referent organizační


Jan Krise

Naši referenti se starají zejména o pořádání akcí a můžete se na ně obracet v záležitostech s akcemi souvisejícími (účast na akcích, zásobování, personální zabezpečení, materiál k dispozici atd.)

 • aktivně promýšlí, navrhuje, připravuje, organizuje a vyhodnocuje akce zaměřené na odbornou přípravu členů sboru i široké veřejnosti v tématech souvisejících s ochranou člověka při běžných rizicích a mimořádných událostech
 • podle usnesení organizuje přípravu valných hromad sboru
 • podílí se na organizování kulturní, osvětové, vzdělávací, soutěžní, sportovní, zábavní a jiné zájmové činnosti členů sboru a jejich rodin, popřípadě i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá o udržování tradic sboru
 • pečuje o zájmové skupiny a skupiny dobrovolníků, tlumočí jejich zájmy a stanoviska na jednáních orgánů sboru

 

Referent MTZ


Jiří Hanuš

Naši referenti se starají zejména o pořádání akcí a můžete se na ně obracet v záležitostech s akcemi souvisejícími (účast na akcích, zásobování, personální zabezpečení, materiál k dispozici atd.)

 • dbá na správné používání, uložení a údržbu majetku sboru a majetku v užívání sboru
 • vede evidenci majetku a evidenci jeho zapůjčování

 

Revizoři sboru


Miroslav Kuthan / Martin Vanka

Revizor sboru je kontrolním orgánem sboru. Je nezávislý, samostatný a na něj můžete směřovat všechny podněty ke kontrole aktivit i hospodaření sboru.

 • zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS
 • dohlíží na hospodaření sboru a na nakládání s majetkem sboru
 • sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků
 • prošetřuje stížností nebo oznámení